Solicita la subvención UE para la rehabilitación de la vivienda
SABER MÁS
Contacte

El Passive House i la revolució energètica

En aquest article us volem presentar el concepte Passive House o Casa Passiva i com aplicar els seus principis per a construir un edifici nou, o reformar-ne un d’existent.

L’estàndard Passive House o Casa Passiva s’utilitza per definir aquelles construccions que són energèticament eficients, són saludables i també són assequibles tant en la seva construcció com en la seva vida útil.

Què s’entén per energèticament eficients?    

Les construccions Passive House són capaces de reduir el consum de climatització (calefacció i/o refrigeració) fins a un 75-90% i per tant reduir les factures mensuals de consum energètic.

Quines estrategies s’han d’emprar per assolir aquest objectiu?

L’estàndard Passive House segueix 2 principis bàsics sobre els quals assenta les seves bases, més coneguts com “SET OF SOLUTIONS”:

1. ESTRATEGIES PASSIVES TRADICIONALS

a. Orientació: La correcta orientació de l’edifici, per tal d’obtenir guanys energètics a l’hivern i protegir-nos de l’excés d’ells a l’estiu ens garanteix minimitzar la necessitat de climatització, ja sigui calefacció o refrigeració i per tant reduir el consum energètic. Una bona orientació de l'edifici ens permetrà garantitzar una ventil·lació creuada que a l'estiu ens ajudarà a refrigerar l'interior i aconseguir una temperatura interior óptima a les nits.

b. Protecció solar: Per tal de minimitzar la radiació solar no desitjada, (sobretot a l’estiu) a l’interior del edificis i assegurar el confort s’utilitzen elements de protecció solar que poden ser fixos (pèrgoles, porxos, lames,…) o mòbils (toldos, persianes,...)

c. Aïllament tèrmic i inèrcia tèrmica: Tota l’envolvent de l’edifici (façana, coberta, fonamentació, finestres) ha de garantir un nivell d’aïllament capaç de reduir en un 75-90% el consum d’energia del propi edifici. Aquest aïllament ha de ser continu i evitar ponts tèrmics. A part de la capacitat d’aïllament dels elements constructius respecte l’exterior també s’ha de tenir en compte que els materials emprats siguin capaços d’emmagatzemar la temperatura i aportar aquesta temperatura a l’interior en moments que hi hagi baixada de temperatura, afavorint la reducció de la necessitat de climatització.

d. Hermeticitat al pas de l’aire: Les cases passives han de garantir el control de pas de l’aire incontrolat i vent d’exterior a interior evitant així temperatures interiors no estables i per tant ocasionat disconfort. S’ha de garantir que l’estanqueïtat a l’aire compleix 0,6 renovacions aire /hora ( a 5o Pa de pressió)

e. Compacitat: A major compacitat de l’edifici menor demanda energètica.

f. Conceptes passius singulars: Introducció de sistemes singulars que contribueixen a la reducció del consum energètic alhora que s’augmenta el confort tèrmic.(mur trombe, torre de vent, xemeneia solar,…)

2. ESTRATEGIES ACTIVES

a. Ventilació mecànica amb recuperador de calor: Sistema de ventilació que assegura la qualitat de l’aire interior a través d’una extracció de l’aire viciat en les estances humides ( cuina, banys, safareigs,.. i aportació d’aire nou filtrat a les estances seques (dormitoris, sales, menjador,...). A l’hivern s’aprofita la temperatura de l’aire que s’extreu per, mitjançant el intercanviador tèrmic, escalfar l’aire nou que prové de l’exterior per tal de que aquest aire net entri a temperatura similar a la temperatura que hi ha a l’interior. A l’estiu passaria  igual, però refredant l’aire exterior  aprofitant la temperatura de l’aire que s’extreu.

b. Climatització: En edificis Passive House les instal·lacions de climatització són de menor potencia, ja que les implantacions de les solucions passives garanteixen la minimització del consum energètic. De fet la despesa energètica està limitada a:

i. Demanda de calefacció I refrigeració : 15Kwh/m2 any

II. Càrrega de calefacció 10W/m2

  1. Demanda de calefacció i refrigeració : 15Kwh/m2 anyCàrrega de calefacció 10W/m2

S’ha d’aplicar sempre els principis bàsics passius per tal de garantir la demanda energia primària no renovable (ER): 100kWh/m2 i un cop implantades totes les estratègies passives es quan s’aplicaran les estratègies actives.

Quins són els beneficis que aporta un edifici Passive House?

Com ja s’ha comentat anteriorment, un edifici passiu ens garanteix, si es fa un ús correcte d’aquest, reduir en consum energètic i per tant un estalvi econòmic en les factures mensuals energètiques.

Directament relacionat amb el punt anterior veiem com un edifici passiu redueix les emissions de CO2, ja que consumeixen entre un 75-90% menys d’energia.

També garantim una millor salut a l’interior dels habitatges gràcies a la renovació de l’aire interior controlat i filtrat, millor confort tèrmic i acústic gràcies a la envolvent aïllada.

Durabilitat dels materials com a conseqüència de l’eliminació de les condensacions intersticials en la envolvent.

Actualment, l’increment de preu de construir un edifici passiu vs convencional és del 5-10% més, no obstant aquesta inversió inicial es veu amortitzada a curt termini en l’ús de l’edifici al tenir poca despesa energètica, cosa a tenir en compte amb els preus dels subministres d’avui en dia. Si a tot el que s’ha comentat anteriorment, també afegim l’ús d’energies renovables aquesta amortització serà abans i el nostre estalvi, un cop amortitzada la inversió inicial serà major, fent que la dependència dels subministres (electricitat-gas) sigui molt petita.

Amb la normativa estatal d’aplicació actual per a construcció de nous edificis, el Codi Tècnic de l’edificació ja s’exigeix que els edificis siguin de consum energètic casi zero, però els seus condicionants no són tant exigents com els del Passive House, per aquest motiu en l’actualitat la diferència de preu en la inversió inicial en construir un edifici passiu vs un edifici convencional és tant petita.

Un edifici passiu es pot construir amb qualsevol sistema constructiu, no hi ha limitacions al respecte, però si que s’ha d’escollir el millor sistema constructiu per a cada edifici tenint en compte els requisits del client, ja siguin utilització de materials reutilitzables, aconseguir grans llums estructurals per garantir espais oberts, poc gruix de l’envolvent,...

Un edifici pot ser passiu si és de nova construcció o si és objecte d’una rehabilitació d’un edifici existent, els condicionats que marca la norma per aconseguir un edifici passiu d’un edifici existent són diferents que  si és de nova construcció, (ja anomenats anteriorment):

a. Demanda de calefacció : 25Kwh/m2 any

b. Demanda energia primaria no renovable (ER): 120kWh/m2

c. ≤ 1 renovacions aire /hora ( a 50 Pa de presió)

Si estàs interessat en construir un edifici passiu, o rehabilitar un d’existent i tens més dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres per tal de que et puguem informar amb més detall. Uneix-te a la revolució energètica!!

(* imatges extretes del libre de Micheel Wassouf "De la casa pasiva al estándar Passivhaus")

Etiquetas
Compártelo:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © Arquitetura Sincera
crossmenu