Solicita la subvención UE para la rehabilitación de la vivienda
SABER MÁS
Contacte

AJUDES A LA REHABILITACIÓ

Molts de vosaltres segurament esteu pensant en dur a terme una reforma o una rehabilitació del vostre habitatge, de la comunitat on viviu, de la segona residència,… i estem convençuts de que el cost que poden arribar a assolir les obres es un tema que us preocupa seriosament i que condiciona la decisió de tirar endavant un projecte d’aquest tipus en el cas que siguin actuacions voluntaries, peró sobretot si són actuacions que s’han de dur a terme si o si per al correcte manteniment de l’edifici. Ara bé, que pensarieu si us diem que actualment hi han diversos paquets d’ajudes als que podeu accedir que faran que la vostra inversió sigui menor del previst?

Si continues llegint aquest article et sorprendràs de totes les opcions que hi ha actualment i si són possibles la combinació de varies ajudes per tal de dur a terme el projecte de rehabilitació que teniu en ment.

Les ajudes que us presentem ara formen part del programa Next Generation i está financiat per la Unió Europea.

Totes les ajudes que us presentarem a continuació tenen com a fil conductor la millora de l’eficiència energètica dels edificis, ja sigui mitjançant estratègies passives (millora aïllament de l’envolvent, millora de la permeabilitat a l’aire, millorar o afegir proteccions solars,…) o estratègies actives en millora de les instal·lacions de tèrmiques, i renovació i/o introducció d’energies renovables.

Pels que fa a les ajudes destinades a la rehabilitació energètica trobem:

PROGRAMA 3 ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici i millora energètica

PROGRAMA 4 ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energética en habitatges

PROGRAMA 5 Ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent i la redacció de projectes de rehabilitació

PROGRAMA PEER 5000 Ajuts per a projectes de rehabilitació i millora de l’eficiència energética dels edificis complerts en municipis de menys de 5000 habitants.

A continuació us presentem un petit resum dels requeriments que té cada un d’aquests programes, la quantia subvencionable, el termini de presentació de les sol·licituts i el destinatari de les ajudes.

PROGRAMADESTINATARIREQUERIMENTSQUANTIATERMINI
PROGRAMA 3Habitatges unifamiliars, plurifamiliars de primera o segona residènciaReducció d'un 30% o més del consum *EPNR
+ Reducció de la demanda energètica anual de climatització entre un 25% i un 35%
entre un 40 i un 80%
 amb un màxim de 18.800 i
fins al 100% en situacions de vulnerabilitat econòmica en comunitat propietaris
a més honoraris redacció del projecte i direcció d'obra
23 maig 2022 al 31 desembre 2022
PROGRAMA 4Domicili habitualReducció d'un 30% o més del consum *EPNR
o Reducció de la demanda energètica anual de climatització un 7% o adeqüació als valors límits de transmitància tèrmica i permeabilitat a l'aire envolvent tèrmica
40% amb un màxim de 3.000€ + honoraris redacció del projecte i direcció d'obra7 juny 2022 al
31 desembre de 2022
PROGRAMA 5Edificis anteriors al 2000 i que el 50% de la sup. construida sobrerassant sigui habitatgeEl projecte de rehabilitació haurà d’incloure un estudi de gestió de residus i pla de gestió de residus, on s’acrediti el reciclatge d’almenys el 70% del pes dels residus no perillosos de construcció i demolició, així com la justificació que el disseny de l’edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat i que no són significativament perjudicials per al medi ambient.3.500 € llibre edifici
 
fins a 30.000 en projectes de rehabilitació
20 Juny 2022 al 31 desembre 2022
PEER 5000Edifici complert  (unifamiliar, plurifamiliar, terciari) construits amb anterioritat al 2007 en municipis de menys de 5000 habitantstipologia 1: millora aillament façanes ,cobertes, canvi finestres, proteccions solars,..
tipologia 2:    renovació instal·lacions de calefacció,refrigeració ACS per aerotermia, plaques solars térmiques, geotèrmica, o biomassa
Reducció d'un 30% o més del consum EPNR o assolir un salt de lletra en escala d'emissions CO2
entre un 40-50% de base en funció de l'actuació i segons qualificació energètica assolida un % extra + honoraris redacció del projecte i direcció d'obra16 febrer 2022 al 31 desembre 2023

*EPNR = energía primaria no renovable

Per una altra banda trobem uns altres paquets d’ajudes enfocats a la implantació d’energia fotovoltaica tant en habitatges unifamiliars, plurifamiliars i terciari.

PROGRAMADESTINATARIREQUERIMENTSQUANTIATERMINI
PROGRAMAS FOTOVOLTAIQUESHabitatges unifamiliars, plurifamiliars i terciariConsum del 80% de l'energia generadaA estudiar amb el kwp generats 300 €/Kwp- 4.100€/Kwp
fins al 100% en situacions vulnerabilitat comunitat propietaris
a més honoraris redacció del projecte i direcció d'obra
15 desembre 2021
al 31 desembre 2023

Com podeu veure hi han moltes oportunitats per poder accedir a les subvencions per tal de dur a terme una rehabilitació energética dels edificis.

No ens agradaria tancar aquest blog sense posar en valor també altres punts a tenir en compte com:

  • Bonificacions per part dels ajuntaments en impostos i taxes en la tramitació dels expedient d’obres.
  • Reducció dels imports de les factures dels suministres un cop realitzada la rehabilització energética, que tal i com estan els preus de l’electricitat i el gas actualment és un tema a tenir en compte.
  • I per descomptat les conseqüències positives en el mediambient al reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera al reduir la demanda d’energia primaria no renovable.

Si teniu cap dubte al respecte, o voleu que comencem a treballar en un projecte de rehabilitació energética poseu-vos en contacte amb nosaltres!!

Etiquetas
Compártelo:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © Arquitetura Sincera
crossmenu