Solicita la subvención UE para la rehabilitación de la vivienda
SABER MÁS
Contacte

Com el nou CTE ens condueix cap a una arquitectura més energèticament eficient i saludable

El CTE o Codi Tècnic de l'Edificació és el conjunt de normes (definides en diferents capítols anomenats Documents Bàsics o DB) que des del 2006 regulen la construcció d'edificis a Espanya. A finals de l'any 2019, el butlletí oficial de l'estat va publicar un nou decret pel qual el CTE es modificava per tal de millorar les prestacions dels edificis, la seguretat i salut de les persones que els habiten i de les que habiten al seu entorn.

El nou CTE és daplicació obligatòria no només per a les obres de nova construcció sinó també per a les obres d'intervenció en edificis existents. Amb els canvis a la normativa, els edificis tindran una alta eficiència energètica i una contribució més gran d'energia procedent de fonts renovables, resultant en una reducció del consum d'energia del 40%.

Els DB que han estat modificats al nou CTE, són els següents:

Document Bàsic HS Salubridad, HS 6 Protecció davant de l'exposició al radó

Es tracta d'una nova secció en aquest DB, i té com a objectiu protegir les persones dels efectes sobre la salut que es poden derivar d'una exposició perllongada a concentracions elevades de gas radó a l'interior dels edificis. No és aplicable en locals no habitables com els garatges, trasters i cambres tècniques.

El radó és un gas d'origen natural que es produeix a partir de la desintegració radioactiva de l'urani, present a sòls, roques i aigua. Aquest emana i passa a l'aire, on es desintegra i emet partícules radioactives. En respirar, aquestes partícules es dipositen a les vies respiratòries podent danyar l'ADN i provocar càncer de pulmó. El gas radó, s'infiltra als edificis a través d'esquerdes i juntes i mitjançant la porositat dels mateixos materials de construcció, per això, les plantes inferiors tenen més concentració.

En aquesta secció sestableix el nivell de referència anual 300Bq/m (Bq és unitat derivada que mesura lactivitat radioactiva) com el nivell màxim permissible. A partir d'aquest, cal aplicar mesures de protecció. Per això el CTE classifica les concentracions de gas radó per municipis en funció del nivell de risc, i recull les mesures reglamentàries a aplicar, per limitar la seva penetració als edificis de nova construcció. Per a intervencions en edificis existents a municipis amb presència de radó igual o superior al nivell de referència, les solucions complementàries a les pròpies d'obra nova són el segellat dels tancaments en contacte amb el terreny i la millora de la ventilació.

Document Bàsic HE, Estalvi d'Energia

Contribució denergies renovables. Per això es revisen els valors mínims d'eficiència energètica per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, es millora la qualitat de les envolupants tèrmiques i es fomenta l'ús de les tecnologies més eficients i sostenibles per condicionar-lo, cosa que permet assolir unes condicions adequades de confort amb la mínima despesa energètica, mitigant el canvi climàtic i minimitzant la dependència energètica.

Per millorar la qualitat de les envolupants, es limiten els valors màxims de transmitància tèrmica de cada element d'aquestes, i ara són més exigents.

 I, finalment, es determina que la contribució mínima denergia renovable cobrirà almenys al 50% de la demanda energètica anual per a ACS i/o climatització de piscina. Podent ser coberta per altres alternatives renovables, no només amb sistemes denergia solar tèrmica.

A més d'aquests canvis que tenen relació directa amb l'eficiència energètica així com amb la salut a l'interior dels habitatges, tenim una altra modificació que garanteix més protecció davant del foc:

Document Bàsic SI, Seguretat en Cas d'Incendi

El canvi en aquest DB se centra a la secció SI2 de Propagació Exterior, on es delimita l'&risc de propagació d'incendi per l'exterior de l'edifici. Afectar les exigències de reacció al foc dels sistemes constructius de façanes i mitgeres per l'exterior. És aplicable en edificis de nova construcció i intervencions en elements en actuacions de rehabilitació de la façana o mitgera per l'exterior.

Els nous requeriments reglamentaris són la conseqüència de l'increment de les exigències d'eficiència energètica de l'envoltant dels edificis, així com de l'adaptació a les característiques tecnològiques dels nous sistemes de façanes i sistemes d'aïllament de les cambres ventilades i el seu comportament davant del foc, essent l'alçada total de la façana clau per determinar la classe de reacció al foc dels components.

Des d'Arquitectura Sincera estem, des de l'inici de la nostra trajectòria professional, centrats a dissenyar espais energèticament eficients, és per això que tots els habitatges d'obra nova que hem dissenyat des del 2013 tenen qualificació energètica A.

Vivim en un país molt ric en energia solar que ens permet per una banda, tenir un clima sense temperatures extremes al qual és fàcil protegir-se per crear espais interiors confortables, i per altra banda ens permet la generació d'energia renovable per a autoconsum.
L'entrada en vigor de les modificacions del CTE ens dóna als tècnics més eines per dissenyar edificis més eficients energèticament, així com també més saludables, creant una obligatorietat, amb les noves normatives que ens porten a dissenyar habitatges de consum energètic gairebé nul.

A priori, la inversió inicial per a la construcció d'un habitatge pot ser més elevada en aplicar la nova normativa, però l'amortització amb l'ús de l'habitatge s'ha de recuperar en un curt termini. En els nostres projectes intentem que aquesta amortització no superi els 5 anys, estudiant molt bé que l'estalvi energètic de l'habitatge, que es tradueix en estalvi mensual a la despesa de factures de serveis com gas/electricitat/aigua... sigui suficient i equilibrat amb la inversió inicial. És per això que trobem l'EQUILIBRI amb el PRESSUPOST de què disposa el promotor per aconseguir la major AMORTITZACIÓ possible per així reduir al màxim el període de temps que trigues a recuperar la inversió inicial tenint un habitatge de CONSUM energètic mínim.

Tenim a les nostres mans aportar el nostre gra de sorra per minimitzar el canvi climàtic, i tant de bo poder frenar-lo amb l'esforç de tots, és per això que creiem fermament que qualsevol actuació que puguem realitzar a favor sempre serà millor que no fer res.

Links de interés:

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación.

Código Técnico de la Edificación

Documento Básico HS Salubridad

Documento Básico HE Ahorro de Energía

Documento Básico SI Seguridad en Caso de Incendio

Etiquetas
Compártelo:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © Arquitetura Sincera
crossmenu